تجهیزات پوشیدنی فیلم

دستگاه پوشش قرص اتوماتیک، دستگاه پوشش قرص, pill coating machine, sugar coating machine.