دستگاه چاپ قرص

دستگاه پرس قرص روتاری، دستگاه پرس دستگاه اتوماتیک قرص, automatic pill press machine, tablet compression machine.